ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด ตำบล เกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ศิลปาอาชีพฯล้ำค่า การศึกษาก้าวหน้า สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ควบคู่วัฒนธรรม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Integrity and Transparency Assessment: ITA

            ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

                      ข้อมูลพื้นฐาน

                       1 โครงสร้างหน่วยงาน

                       2 ข้อมูลผู้บริหาร

                       3. อำนาจหน้าที่

                       4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

                        วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์

                      5 ข้อมูลการติดต่อ

                      6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                      พรบ./พรก.

                      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

                      ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ

                      เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ

                      7 ข่าวประชาสัมพันธ์

                      ข่าวประชาสัมพันธ์

                      การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

                      8 Q&A

                      9 Social network

            ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

                      การดำเนินงาน

                      10 แผนดำเนินงานประจำปี

                      11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

                      12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

                      การปฏิบัติงาน

                      13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

                      การให้บริการ

                      14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

                      15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

                      16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

                      17 E-Service

            ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

                      แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                      18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                      19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

                      20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                      การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

                      21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

                      22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

                      ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

                      ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

                      23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)

                      24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)

            ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                      การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                      25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                      26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                      27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                      28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

            ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

                      การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                      29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                      30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                      31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

                      การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

                      32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

                      แบบสอบถามความพึงพอใจ

                      เว็บบอร์ด

                      33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

                      กิจการสภา

            ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

                      เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

                      34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

                      35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

                      การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

                      36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

                      37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

                      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                      38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                      แผนป้องกันการทุจริต

                      38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                      39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

                      40 รายงานการกำกับติตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

                       41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

            ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

                      มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

                      42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                      43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
59 หมู่ 3 ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทร. 035-702625 WebSite : http://www.kokeord.go.th
web counter
บริษัท ซีแอนด์เอ็มเปอร์สเปคชั่น จำกัด : ผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Copyrights © 2020 All Rights Reserved.