ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด ตำบล เกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ศิลปาอาชีพฯล้ำค่า การศึกษาก้าวหน้า สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ควบคู่วัฒนธรรม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Integrity and Transparency Assessment: ITA

            ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

                      ข้อมูลพื้นฐาน

                       1 โครงสร้างหน่วยงาน

                       2 ข้อมูลผู้บริหาร

                       3. อำนาจหน้าที่

                       4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

                        วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์

                      5 ข้อมูลการติดต่อ

                      6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                                 - พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฏีกา

                                 - กฏ ระเบียบ และ ประกาศกระทรวง

                      ข่าวประชาสัมพันธ์

                      7 ข่าวประชาสัมพันธ์

                      การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

                      8 Q&A

                      9 Social network

            ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

                      แผนการดําเนินงาน

                      10 แผนดำเนินงานประจำปี

                      11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

                      12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

                      การปฏิบัติงาน

                      13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

                      การให้บริการ

                      14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

                      15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

                      16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

                      17 E-Service

            ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

                      แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                      18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                      19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

                      20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                      การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

                      21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

                                 - แผนการจัดหาพัสดุ

                                 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

                      22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

                                 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

                                 - ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

                                 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

                      ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

                      ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

                      23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

                      24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

            ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                      การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                      25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                      26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                      27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                      28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

            ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

                      การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

                      29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                      30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                      31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

                      การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

                      32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

                      แบบสอบถามความพึงพอใจ

                      เว็บบอร์ด

                      33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

                      กิจการสภา

            ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

                      เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

                      34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

                      35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

                      การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

                      36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

                      37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

                      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                      38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                      แผนป้องกันการทุจริต

                      39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

                      40 รายงานการกำกับติตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

                      41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

            ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

                      มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

                      42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                      43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
59 หมู่ 3 ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทร. 035-702625 WebSite : http://www.kokeord.go.th
web counter
บริษัท ซีแอนด์เอ็มเปอร์สเปคชั่น จำกัด : ผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Copyrights © 2020 All Rights Reserved.