ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด ตำบล เกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ศิลปาอาชีพฯล้ำค่า การศึกษาก้าวหน้า สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ควบคู่วัฒนธรรม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
การขออนุญาตขุดดินถมดิน เปิดดู
คู่มือสำหรับประชาชน เปิดดู
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ เปิดดู
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ เปิดดู
การแจ้งขุดดิน เปิดดู
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ เปิดดู
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด เปิดดู
การขอใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เปิดดู
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เปิดดู
การขอต่อใบอนุญาติจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เปิดดู
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร เปิดดู
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เปิดดู
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เปิดดู
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร เปิดดู
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 เปิดดู
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 เปิดดู
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 เปิดดู
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 เปิดดู
การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ เปิดดู
การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.pdf เปิดดู
การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน เปิดดู
การรับชําระภาษีป้าย เปิดดู
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดดู
การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ เปิดดู
     
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
59 หมู่ 3 ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทร. 035-702625 WebSite : http://www.kokeord.go.th
web counter
บริษัท ซีแอนด์เอ็มเปอร์สเปคชั่น จำกัด : ผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Copyrights © 2020 All Rights Reserved.
สำหรับเจ้าหน้าที่