ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด ตำบล เกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ศิลปาอาชีพฯล้ำค่า การศึกษาก้าวหน้า สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ควบคู่วัฒนธรรม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
 
นายชาติชาย ศุกร์พันธ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
นายจำรัส ศุขฤทธิ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
 
นางอุไรวรรณ จิตรีชาติ
ส.อบต. หมู่ที่ 1
นางสาวชญาดา ไกรพานิชย์
ส.อบต. หมู่ที่ 1
นางสาวสมจิตร พรรณคนที
ส.อบต. หมู่ที่ 2
 
นายวิสิทธิ์ เสรีศรีรัฐ
ส.อบต. หมู่ที่ 2
นายสมร โตวัฒนา
ส.อบต. หมู่ที่ 3
นายสัมพันธ์ ศุกร์พันธ์
ส.อบต. หมู่ที่ 4
 
นายธนพนธ์ ชมโชค
ส.อบต. หมู่ที่ 4
นายโกมล เอกมณี
ส.อบต. หมู่ที่ 5
นายยงยุทธ ลาภหนุน
ส.อบต. หมู่ที่ 5
 
นายขวัญชัย อรุณเรื่อ
ส.อบต. หมู่ที่ 6
ส.อบต. หมู่ที่ 7 นางจันทร์เพ็ญ นิกรวัฒน์
ส.อบต. หมู่ที่ 7


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
59 หมู่ 3 ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทร. 035-702625 WebSite : http://www.kokeord.go.th
web counter
บริษัท ซีแอนด์เอ็มเปอร์สเปคชั่น จำกัด : ผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Copyrights © 2020 All Rights Reserved.
สำหรับเจ้าหน้าที่