ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด ตำบล เกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ศิลปาอาชีพฯล้ำค่า การศึกษาก้าวหน้า สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ควบคู่วัฒนธรรม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
แบบฟอร์มดาวน์โหลด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
หนังสือยินยอมให้ดำเนินการขุดดิน ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการขออนุญาตขุดดินถมดิน ดาวน์โหลด
แบบคำร้องทั่วไป ดาวน์โหลด
คำร้อง ศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลด
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร แบบ ข.1 ดาวน์โหลด
คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร แบบ ข.2 ดาวน์โหลด
คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร แบบ ข.3 ดาวน์โหลด
คำขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ แบบ ข.4 ดาวน์โหลด
คำขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร แบบ ข.5 ดาวน์โหลด
คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร แบบ ข.6 ดาวน์โหลด
คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร แบบ ข.8 ดาวน์โหลด
คำขอรับใบรับรองอาคาร แบบ ขร.1 ดาวน์โหลด
ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 แบบ ธพ.ป.1 ดาวน์โหลด
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 29 แบบ น.4 ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับใบอนุญาต แบบ น.5 ดาวน์โหลด
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม ดาวน์โหลด
หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในเขตที่ดิน ดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด
     
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
59 หมู่ 3 ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทร. 035-702625 WebSite : http://www.kokeord.go.th
web counter
บริษัท ซีแอนด์เอ็มเปอร์สเปคชั่น จำกัด : ผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Copyrights © 2020 All Rights Reserved.