ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด ตำบล เกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ศิลปาอาชีพฯล้ำค่า การศึกษาก้าวหน้า สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ควบคู่วัฒนธรรม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
 
นางสาวแจ่มนภา ภาสองชั้น
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวจิราพรรณ สุขเจริญ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 
นายสำรวม ฉิมพลี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวเตือนใจ ชมโชค
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ลูกจ้างประจำ)
 
นางสาววารุณี ภาคอินทรีย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวจุไรวรรณ จุ้ยน้อย
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวเบญจวรรณ พจนดิลก
คนงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
59 หมู่ 3 ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทร. 035-702625 WebSite : http://www.kokeord.go.th
web counter
บริษัท ซีแอนด์เอ็มเปอร์สเปคชั่น จำกัด : ผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Copyrights © 2020 All Rights Reserved.
สำหรับเจ้าหน้าที่