ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด ตำบล เกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ศิลปาอาชีพฯล้ำค่า การศึกษาก้าวหน้า สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ควบคู่วัฒนธรรม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อมูลสภาพทั่วไป

ข้อมูลสภาพทั่วไป

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

       องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 18 ตำบล ของอำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ทำการตั้งอยู่หมู่ที่ 3 อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางปะอิน
มาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 9 กิโลเมตร ตามเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา
และถนนสายโรงงานกระดาษบางปะอิน โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้
       องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด มีพื้นที่ทั้งหมด 13.026 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,141.25 ไร่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบ้านพลับ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

        สภาพภูมิประเทศของตำบลเกาะเกิด มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรม โดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านในทุกหมู่บ้านของตำบลเกาะเกิดมี 6 คลองได้แก่ คลองอ่าวโพธิ์ คลองขวาง คลองหลาง คลองวัดพยาญาติ คลองบ้านสามเรือน และคลองบางนา

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

        เนื่องจากทำเลที่ตั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในเขตเงาฝน หรือเขตกำบังลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้อากาศค่อนข้างร้อนและแห้งแล้งอุณหภูมิเฉลี่ย 24-33 องศา

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1.4 ลักษณะของดิน

        ลักษณะของดินในตำบลเกาะเกิดส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว โดยมีชุดดินเสนาอยู่ในบริเวณหมู่บ้าน ของตำบลเกาะเกิด ชุดดินปนดินเหนียวตลอดชั้นดิน การระบายน้ำค่อนข้างเลวความสามารถในการให้น้ำซึมผ่านปานกลาง การไหลของน้ำช้ามีความเหมาะสมดีในการปลูกข้าวแต่มีปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวหรือดินเป็นกรด ลักษณะของสีดิน ดำ เทา ดำน้ำตาล ของดินตั้งแต่ผิวดิน 0- 30 ซม. – 4.5.5 และลึกกว่า 30 ซม. ลงไป 4.4.5 ชุดดินเสนานี้ไม่เหมาะสมแก่การปลูกพืชไร่

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

        มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

       ตำบลเกาะเกิดมีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์มีต้นไม้อยู่หนาแน่นเต็มพื้นที่ของตำบล และยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

ด้านการเมืองการปกครอง

เขตการปกครอง (ข้อมูลการเมือง/การบริหาร)

       ตำบลเกาะเกิดประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน สำหรับการปกครองตำบลเกาะเกิด มีฝ่ายปกครอง และฝ่ายการเมือง ผ่ายปกครองมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และฝ่ายการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง
            พื้นที่มีทั้งหมดจำนวน 13.026 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,141.25 ไร่
            ห่างจากกรุงเทพ ฯ ประมาณ 57 กิโลเมตร
            ห่างจากที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยา 9 กิโลเมตร
            ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 27 กิโลเมตร

ประชากร

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน

สภาพทางสังคม

การศึกษา

สาธารณสุข

       1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเกิด 1 แห่ง
       2. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 7 แห่ง

การคมนาคมขนส่ง

มีถนนลาดยางแอลฟัลท์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง

การไฟฟ้า

มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน จำนวน 667 ครัวเรือน

การประปา

มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1-7

ระบบเศรษฐกิจ

การเกษตร

            ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 30 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ข้าวโพด ปลูกกล้วย ปลูกมะนาว โรงเพาะเห็ดที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง

การประมง

            ตำบลเกาะเกิด มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านประชาชนบางส่วนมีอาชีพ จับปลา ตกกุ้งกร้ามกราม เป็นอาชีพเสริม

การปศุสัตว์

            ตำบลเกาะเกิด มีการปศุสัตว์ คือ เลี้ยงไก่ และเป็ดไล่ทุ่ง

การบริการ

            บริการนวดพื้นเมือง ที่ กลุ่มสมุนไพรอายุวัฒนะ หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน                          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
            มีร้านบริการทำผม เสริมสวย พื้นที่ หมู่ที่ 1 , 4 และหมู่ที่ 6
            มีหอพักในพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง
            มีปั๊มน้ำมันบริการ จำนวน 2 แห่ง

การท่องเที่ยว

            ตำบลเกาะเกิด มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติกลุ่มบ้านพักโฮมสเตย์ที่สวยงาม และมีสิ่ง ยึดเหนี่ยวจิตใจของ
ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธคือ วัดเชิงท่า และวัดพยาญาติ ซึ่งมีหลวงพ่อดำเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นพระประธานในอุโบสถมีลักษณะเป็นรูปเรือสำเภาโบราณที่เป็นเอกลักษณ์

การนับถือศาสนา

            ประชากรในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ในเขตตำบลคเกาะเกิด มีศาสนสถานดังนี้
วัด 2 แห่ง ได้แก่ วัดเชิงท่า และ วัดพยาญาติ

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
59 หมู่ 3 ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทร. 035-702625 WebSite : http://www.kokeord.go.th
web counter
บริษัท ซีแอนด์เอ็มเปอร์สเปคชั่น จำกัด : ผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Copyrights © 2020 All Rights Reserved.