F หน้าแรก อบต.เกาะเกิด
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด ตำบล เกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ศิลปาอาชีพฯล้ำค่า การศึกษาก้าวหน้า สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ควบคู่วัฒนธรรม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ตำบลเกาะเกิด เที่ยว "เกาะเกิด" ชุมชนเรียบง่ายเสน่ห์ล้น ริมน้ำเจ้าพระยา
ประชุมมาตรการต้านโควิด โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณืต้านการทุจริตคอร์รับชัน (Zero Tolerance) โครงการอบรมรมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต อบต. เกาะเกิด

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ อาสาสมัครหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชน โครงการส่งเสริมใส่ใจผู้สูงวัย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ยังไม่มีข้อมูล ยังไม่มีข้อมูล ยังไม่มีข้อมูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเกาะเกิด

>>สารจากนายก<<
รองนายก อบต.

    :

    :

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
59 หมู่ 3 ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทร. 035-702625 WebSite : http://www.kokeord.go.th
web counter
บริษัท ซีแอนด์เอ็มเปอร์สเปคชั่น จำกัด : ผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Copyrights © 2020 All Rights Reserved.
สำหรับเจ้าหน้าที่