ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด ตำบล เกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ศิลปาอาชีพฯล้ำค้า การศึกษาก้าวหน้า สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ควบคู่วัฒนธรรม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อมูลพื้นฐาน
ผลดำเนินงาน/กิจกรรม
อำนาจหน้าที่และส่วนงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฏหมายและระเบียบ
        
ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด เรียนรู้เรื่องโขน โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ตำบลเกาะเกิด เที่ยว "เกาะเกิด" ชุมชนเรียบง่ายเสน่ห์ล้น ริมน้ำเจ้าพระยา
        
รอการนำเข้ารูปภาพและเนื้อกิจกรรม รอการนำเข้ารูปภาพและเนื้อกิจกรรม รอการนำเข้ารูปภาพและเนื้อกิจกรรม
        
รอการนำเข้ารูปภาพและเนื้อกิจกรรม รอการนำเข้ารูปภาพและเนื้อกิจกรรม รอการนำเข้ารูปภาพและเนื้อกิจกรรม

 
นายก อบต.
นายวันชัย ภาคอินทรีย์
ปลัด อบต.
นายสุพจน์ อินทร์จันทร์

    :

    :

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินการป้องกันการทุจริต ระบบสารสนเทศ
คู่มือประชาชน

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง - อบต.

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การลดขั้นตอน

ดาวน์โหลดเอกสาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประมินความเสี่ยงการทุจริต
   ประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
   การทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์

ระบบข้อมูลกลาง (INFO)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ สปสช.

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)

ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
   และประเมินผลของ อปท.

ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)

ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)

ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)

ระบบเลือกตั้ง (ELE)

ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)

ระบบ E-PlanNACC

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
59 หมู่ 3 ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทร. 035702625 WebSite : http://www.kokeord.go.th
web counter
บริษัท ซีแอนด์เอ็มเปอร์สเปคชั่น จำกัด : ผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Copyrights © 2020 All Rights Reserved.