ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด ตำบล เกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ศิลปาอาชีพฯล้ำค่า การศึกษาก้าวหน้า สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ควบคู่วัฒนธรรม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
สารจากนายก องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด

สารน์จาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด พระนครศรีอยุธยา

       ขอให้พี่น้องประชาชนชาวตำบลเกาะเกิดและชาวพระนครศรีอยุธยาทุกคน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยขอให้สมหวังดั่งปรารถนาทุกประการ และขอให้ทุกคนรอดพ้นปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยขอให้พี่น้องประชาชนใน อบต. เกาะเกิด นำแนวทางขององค์การอนามัยโลก หรือ WHO คือ การ ลดความเสี่ยงจากการสัมผัส ลดการแพร่เชื้อเมื่อไม่สบาย ไอ จาม ให้สวมหน้ากากอนามัย ไว้ตลอด การดูแลสุขภาพตนเอง รักษาสุขภาพด้วยการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ ดูแลรับผิด ชอบต่อสังคมในกรณีที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงต้องแยกและสังเกตอาการไม่น้อยกว่า 14 วัน พร้อมทั้งเลี่ยง การเข้าไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น และเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า และขอให้ทุกคนผ่านพ้นภัยครั้งนี้ไปได้ด้วยดี
     
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
59 หมู่ 3 ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทร. 035-702625 WebSite : http://www.kokeord.go.th
web counter
บริษัท ซีแอนด์เอ็มเปอร์สเปคชั่น จำกัด : ผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Copyrights © 2020 All Rights Reserved.