ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด ตำบล เกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ศิลปาอาชีพฯล้ำค่า การศึกษาก้าวหน้า สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ควบคู่วัฒนธรรม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
 
นางสาวปัณฑ์ณัฐ วีระยุทธศิลป์
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นางสาวมัจลิกา จะโรจร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวยุวดี การจนารักพงค์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายชาคริต มุ้ยสกุล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
นางสาวสุนันทา ทรัพย์ประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางปุณนยุช เอกมณี
ครู คศ. 1

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
นางสาวชุติมา โตวัฒนา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวชลธิชา มาศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายจรุณ ก้อนทอง
ตกแต่งสวน
 
นายณัฐวุฒิ พรรณหาญ
พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา
นายบุญเรือน ศุกรพันธ์
พนักงานดับเพลิง
นายนเรศ ก้อนทอง
พนักงานดับเพลิง
 
นายจรัล ดำทั่ว
พนักงานขับรถยนต์
นายนิเวช พรรณสาร
คนงานประจำรถขยะ
นายอานุภาพ รัตนประเสริฐ
คนงานประจำรถขยะ
 
นางสาวพัชราวรรณ เกตุคำ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปรียาภรณ์ สุ่มสกุล
คนงานทั่วไป
นางสาลินี ศรีขำ
นักการภารโรง
 

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานดับเพลิง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
59 หมู่ 3 ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทร. 035-702625 WebSite : http://www.kokeord.go.th
web counter
บริษัท ซีแอนด์เอ็มเปอร์สเปคชั่น จำกัด : ผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Copyrights © 2020 All Rights Reserved.
สำหรับเจ้าหน้าที่