ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด ตำบล เกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ศิลปาอาชีพฯล้ำค่า การศึกษาก้าวหน้า สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ควบคู่วัฒนธรรม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
หลักเกณฑ์การบริหารและพัตนาทรัพยกรบุคคล
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ครู และ ลูกจ้างประจำ
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2564 (รอบการประเมินครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง)
ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง (ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก) ประจำปี พ.ศ. 2564
แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพในระบบจำแนกตำแหน่ง (ระบบแท่ง)
     
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
59 หมู่ 3 ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทร. 035-702625 WebSite : http://www.kokeord.go.th
web counter
บริษัท ซีแอนด์เอ็มเปอร์สเปคชั่น จำกัด : ผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Copyrights © 2020 All Rights Reserved.