ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด ตำบล เกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ศิลปาอาชีพฯล้ำค่า การศึกษาก้าวหน้า สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ควบคู่วัฒนธรรม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
คู่มือหลักประกันสุขภาพ(สปสช.) พ.ศ.2564
การลาพนักงานส่วนท้องถิ่น
คู่มือการจัดทำงบประมาณ
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
     
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
59 หมู่ 3 ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทร. 035-702625 WebSite : http://www.kokeord.go.th
web counter
บริษัท ซีแอนด์เอ็มเปอร์สเปคชั่น จำกัด : ผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Copyrights © 2020 All Rights Reserved.