ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด ตำบล เกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ศิลปาอาชีพฯล้ำค่า การศึกษาก้าวหน้า สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ควบคู่วัฒนธรรม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อมูลหมู่บ้าน

กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน

นายนพรัตน์ นิกรวัฒน์ กำนันตำบลเกาะเกิด โทร.087-03020857

นายเชิดชัย ภาคีเวช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 โทร.086-0865544

นางสาวอัญชลี เสถียรเนตร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 โทร.080-6650045

นางสาวมลิ จุ้ยน้อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

นายสมเดช รัตนประเสริฐ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

นายอำพล เสรีศรีรัฐ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

นางฉัตรมณี มาศิริ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

นางขัตติยา ภาคอินทรีย์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

นางสุมาลี ศรีแจ้ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

นางอรพรรณ เพ็ชรราม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4

นางสาวเตือนจิตร ชมโชค ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4

นางวาทินี พรวนต้นไทร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4

นายชัชวาล ลาภหนุน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5

นางศุภลักษณ์ สมวงค์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5

นางสุจิตรา พรรณธรรม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5

นางเยาวมลย์ อรุณเรื่อ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6

นางสายพิณย์ หมู่เกลี้ยง พรรณธรรม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6

นายเกษม อรุณเรื่อ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6

นางเดือน จันทร์สมุทร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7

นางกฤษณา กระแสวุฒิ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7

นายสมัย สว่างแสง สารวัตรกำนัน

นายไพบูลย์ พึ่งสุข สารวัตรกำนัน

ตำบลเกาะเกิด

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน

     -หมู่1 บ้านเกาะเกิด

     -หมู่2 บ้านเกาะเกิด

     -หมู่3 บ้านเกาะเกิด

     -หมู่4 บ้านท้ายวัด

     -หมู่5 บ้านท้ายวัด

     -หมู่6 บ้านสามเรือน

     -หมู่7 บ้านสามเรือน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบ้านพลับ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
59 หมู่ 3 ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทร. 035-702625 WebSite : http://www.kokeord.go.th
web counter
บริษัท ซีแอนด์เอ็มเปอร์สเปคชั่น จำกัด : ผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Copyrights © 2020 All Rights Reserved.
สำหรับเจ้าหน้าที่